Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van Accell Group en daarmee voor het bereiken van haar doelen, haar strategie, haar beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatsontwikkeling. Voorts is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s waaraan de onderneming blootstaat. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over het interne risicobeheersings- en controlesysteem, dat binnen Accell Group aanwezig is en legt daarover verantwoording af.

 

De Raad van Bestuur legt aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders rekenschap en verantwoording af over zijn taakuitoefening. De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Commissarissen van alle informatie die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen. Belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur vereisen de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, zoals besluiten over uitgifte van aandelen, het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van Accell Group met een andere vennootschap. Ook vereisen bepaalde belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

Ingeval Accell Group een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de Raad van Bestuur wordt zij vertegenwoordigd door het lid van de Raad van Commissarissen dat de Raad van Commissarissen daartoe aanwijst.

 

De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur en benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Op dit moment bestaat de Raad van Bestuur uit drie leden. Informatie over de huidige leden van de Raad van Bestuur treft u aan in het sub menu onder "Raad van Bestuur".