Logo Accell NL EN

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2021

Kernbevoegdheden als de besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing en vaststelling van de jaarrekening komen toe aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast stelt de Algemene Vergadering het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur vast.

 

Jaarlijks vindt tenminste één Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt normaliter in april gehouden te Ede. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Er worden notulen gemaakt van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.