Visie en strategie

“Accell Group produceert een duurzaam product, op een sociale en milieuverantwoorde manier waarbij een verantwoordelijke organisatie ons uitgangspunt is die  transparant is  over de werkwijze.”

 

Accell Group ziet haar verantwoordelijkheid in een breed perspectief en speelt actief in op belangrijke duurzame en actuele trends en ontwikkelingen. Enerzijds zijn dat bijvoorbeeld klimaatverandering, eindigheid van de natuurlijke bronnen op aarde, een stijgende welvaart van de wereldbevolking met de daarbij horende toename van mobiliteitsproblemen in de grote steden en toenemende vraag naar duurzame mobiliteit. Anderzijds een ouder wordende bevolking die vitaal en lang gezond wil blijven en de toename van welvaartsziekten, onder andere door het gebrek aan beweging van mensen. Accell Group richt zich op een viertal speerpunten:

 

  • Met haar producten levert Accell Group een bijdrage aan het verduurzamen van mobiliteit. Accell Group streeft naar het versterken van deze bijdrage door het gericht ondersteunen van initiatieven ter bevordering van duurzame mobiliteit, sport en bewegen.
  • Accell Group wil innovatief zijn in verduurzaming van de eigen activiteiten waarmee zij trendsettend wil zijn in de sector.
  • Gezien de sleutelpositie in de waardeketen neemt Accell Group de verantwoordelijkheid om leveranciers, dealers en klanten te stimuleren duurzaam te opereren. Accell Group is immers een belangrijke schakel tussen deze groepen. Accell Group ziet bepaalde onderdelen van MVO als pre-competitief, waarop een gezamenlijke aanpak het meest effectief is. Accell Group zal het voortouw nemen op belangrijke collectieve onderwerpen, zoals MVO in de toeleveringsketen.
  • Mensen vormen het hart van de organisatie en Accell Group streeft naar een stimulerende werkomgeving voor haar medewerkers: plezier, veiligheid, gezondheid en ontwikkeling.

 

In 2011 heeft Accell Group de basis gelegd voor haar MVO beleid en daarin zijn de visie en strategische speerpunten vastgelegd. Sindsdien is ieder jaar een stakeholderconsultatie uitgevoerd om te toetsen of de visie, strategie en materiële thema’s actualisatie behoeven. Bij het bepalen en aanscherpen van de relevante materiële thema’s wordt door Accell Group een viertal stappen doorlopen.

 

Stap1 is het identificeren van relevante onderwerpen. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijk relevante MVO thema’s door middel van een analyse van de sector, de keten, gesprekken met interne en externe stakeholders en het beschouwen van de MVO onderwerpen zoals genoemd in internationale richtlijnen als GRI en ISO 26000.

Stap 2 is het vaststellen van het belang van de onderwerpen. Er is input gezocht van interne en externe stakeholders op het bepalen van het belang van een onderwerp voor zowel Accell Group als stakeholders. Veranderingen in de externe omgeving worden jaarlijks meegewogen en de visie van stakeholders wordt ieder jaar getoetst via een consultatie. 

Stap 3 is het prioriteren van de onderwerpen. Voor het vaststellen van prioriteiten maakt Accell Group een afweging tussen de belangen van stakeholders en die van Accell Group waarbij de volgende criteria in de overweging worden meegenomen:

 

  • Het bedrijfsbeleid van Accell Group.
  • Activiteiten en besluiten van organisaties in de waardeketen en binnen de invloedssfeer van Accell Group.
  • De mate waarin het onderwerp effect heeft op duurzame ontwikkeling en op stakeholders.
  • De mate waarin Accell Group invloed heeft op dit onderwerp.
  • De mate van bezorgdheid van stakeholders over het onderwerp.
  • De maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van ‘verantwoord gedrag’.

 

Stap 4 is het bepalen van de rapportage indicatoren op de materiële thema’s, de ‘Corporate Sustainability Indicators’ (CSI’s). Daar waar mogelijk formuleert Accell Group kwantitatieve indicatoren en anders wordt gerapporteerd op basis van kwalitatieve informatie.

 

De reikwijdte van de materiële aspecten omvat voor alle aspecten alle Accell bedrijven. Voor de aspecten onder ketenverantwoordelijkheid omvat de reikwijdte tevens de toeleveranciers van Accell Group.

 

 

 

Fiets als product  is de kern van de organisatie, waarbij Accell Group zich richt op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen, fietsonderdelen en accessoires. De ondernemingen van Accell Group zijn primair actief op het gebied van ontwikkeling en vermarkten van deze consumentenproducten. Binnen de ondernemingen van Accell Group vinden ook deels productieactiviteiten plaats zoals lakken en assembleren. Naast de eigen productieactiviteiten wordt een groot deel ingekocht; hoofdzakelijk zelf ontwikkelde ontwerpen, maar ook standaard onderdelen. Distributie is veelal uitbesteed aan logistiek partners en vindt plaats per boot, trein en vrachtwagen. De verkoop van de producten aan de consument verloopt primair via de vakhandel.

 

 

Figuur: De positie van de ondernemingen van Accell Group in de waardeketen, gekoppeld aan de materiële thema’s.

 

 

ACSI staat voor Accell Corporate Sustainability Initiative. Dit netwerk van managers speelt een belangrijke rol binnen het MVO beleid. Binnen de Accell Group zijn de directies van de dochterondernemingen zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het Accell Group MVO-beleid in het eigen bedrijf. Vanuit iedere onderneming is hiervoor een (ACSI) manager aangesteld die eveneens verantwoordelijk is voor het aanleveren van de MVO-data. Vanuit de holding wordt het ACSI netwerk en het MVO-beleid gefaciliteerd door de MVO-coördinator, onder verantwoordelijkheid van de Chief Operations Officer. Het ACSI-netwerk organiseert een aantal keer per jaar een webinar, waarin de belangrijkste MVO thema’s en activiteiten worden besproken. Ter versterking van de interne communicatie brengt het ACSI-netwerk tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrieven en het jaarverslag zijn, naast de website, de twee belangrijkste informatiebronnen voor de medewerkers om op de hoogte te blijven over de activiteiten van het ACSI-netwerk.

 

Stakeholders zijn van groot belang voor Accell Group. De belangrijkste stakeholders van Accell Group zijn medewerkers, dealernetwerk, consumenten, aandeelhouders, overheid (Europees en nationale overheden in de diverse landen), brancheorganisaties en leveranciers. Deze groepen belanghebbenden hebben invloed op de bedrijfsvoering van Accell Group en omgekeerd. Accell Group heeft met al haar stakeholders op regelmatige basis contact, zoals bijvoorbeeld de contacten in de dienstverlening aan dealers, contact met aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering en vanzelfsprekend met medewerkers tijdens de diverse medewerkers-overleggen. Daarnaast organiseert Accell Group jaarlijks een consultatie specifiek gericht op de toetsing van het MVO-beleid, ofwel in de vorm van een fysieke bijeenkomst, ofwel via een telefonische consultatie.