Ketenverantwoordelijkheid

Accell Group heeft, in samenwerking met de internationale sportbrancheorganisatie WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry), verdere stappen gezet in het verduurzamen van de toeleveringsketen. Binnen de WFSGI is een werkgroep  opgericht voor de verduurzaming van de toeleveringsketen in de fietsindustrie onder de naam: RSI – Responsibele Sport Initiative / bicycles. In deze werkgroep hebben belangrijke spelers binnen de fietsindustrie zitting en Accell Group is voorzitter van deze werkgroep. Daarnaast is het werken met chemische stoffen en naleving van de Europese wetgeving voor registratie van chemische stoffen (REACH) een belangrijk aandachtspunt. Chemische stoffen worden gebruikt bij het lakken en coaten van fietsonderdelen. 

 

“Arbeidsrechten en mensenrechten zijn een steeds belangrijker onderwerp voor ondernemingen. De in 2011 aangenomen UN Guiding Principles on Business and Human Rights bieden bedrijven een internationaal kader voor het bepalen van de grenzen van hun verantwoordelijkheid, binnen de eigen bedrijfspoorten en in de keten, en het invullen van die verantwoordelijkheid. "

 

De WFSGI-gedragscode voor bedrijven is de basis voor de activiteiten van de werkgroep. De non gouvernementele organisatie Fair Factory Clearing House (FFC) is de samenwerkingspartner van de WFSGI om de database  en datasharing in te vullen. Het uitgangspunt in de aanpak van de WFSGI is dat de fietsindustrie in samenwerking en overleg met de toeleveranciers aan verbeteringen wil werken. Naast het voorzitterschap van de werkgroep heeft Accell Group tevens zitting in de algemene MVO commissie van de WFSGI waarin alle sectoren van WFSGI vertegenwoordigd zijn, zoals de sportkleding, sportartikelen en schoenensector. 

 

Voor wat betreft chemische stoffen is de Europese regelgeving REACH (Registratie Evaluatie en  Autorisatie en restrictie van Chemicaliën) de belangrijkste leidraad voor het beleid van Accell Group. Deze regelgeving  heeft als doelstelling de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de risico’s van het blootstellen aan gevaarlijke stoffen.

 

Accell Group heeft voor het kunnen voldoen aan REACH ondermeer een eigen testlaboratorium ingericht om te controleren of de componenten en onderdelen voldoen aan de wetgeving. Dit laboratorium is sinds 2011 volledig operationeel. Accell Group hanteert een eigen toxicologisch testprotocol waarin de relevante REACH en nationale wetgevingseisen zijn samengevoegd. De reguliere updates van o.a. de Candidate list SVHC (Substance of Very High Concern) worden direct opgenomen in het Accell Group toxicologisch test protocol. Accell Group vraagt haar toeleveranciers een REACH verklaring te ondertekenen en op basis van risico inschatting worden bestaande producten en nieuw gespecificeerde artikelen getest.

 

Doel en Doelstelling

 

“Accell Group is één van de leidende bedrijven in de internationale fietsbranche. In samenwerking met een aantal andere belangrijke spelers wordt via de World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI) het initiatief genomen om de ketenverantwoordelijkheid van de internationale fietsbranche invulling te geven. Accell Group streeft naar compliance op REACH en heeft een eigen testlaboratorium ingericht om te testen of producten van leveranciers hieraan voldoen.”

 

 • Doelstelling van Accell Group is het ontwikkelen van het raamwerk en de instrumenten voor de gezamenlijke invulling van ketenverantwoordelijkheid binnen de WFSGI. Nadat het systeem operationeel is, start Accell Group met rapportage op het niveau van GRI-indicatoren over de activiteiten in de keten.
 • Doelstelling van Accell Group is compliance op REACH, te waarborgen via het laten ondertekenen van een REACH verklaring door alle leveranciers en het testen van producten in het eigen testlaboratorium.

  

Resultaten 2013

 

 • Op basis van de Code of Conduct van de WFSGI is een ‘Self-Assessment Questionnaire (SAQ)’ ontwikkeld waarmee toeleveranciers. De SAQ  wordt getoetst bij meer dan 20 toeleveranciers.
 • In samenwerking met internationale MVO-auditbureaus, is in het verlengde van de SAQ, een basis ontwikkeld voor de officiële RSI audits.
 • In 2013 heeft Accell Group haar eigen Code of Conduct voor toeleveranciers vernieuwd en aangescherpt naar de actuele inzichten met betrekking tot sociale en milieu factoren.
 • In 2013 zijn steekproefsgewijs bestaande producten gecheckt op het voldoen aan REACH en zijn ruim 2.100 analyses uitgevoerd. Bij 15% van de testen was er aanleiding om met de toeleverancier in gesprek te gaan en zijn in dialoog met de leveranciers wijzigingen doorgevoerd.

 

Resultaten 2014

 

 • De Self Assessment Questionnaire (SAQ) is getoetst, geëvalueerd en na afstemming binnen de pilotgroep definitief gemaakt.
 • De officiële RSI audits zijn gereed en worden getoetst zodat het template gevalideerd kan worden en gereed gemaakt kan worden voor de gehele sector. 
 • Naast het audit platform is ook een handleiding ontwikkeld voor het uitvoeren van de audit, zodat alle betrokken auditors dezelfde werkwijze hanteren. Ook het handboek voor deelnemende bedrijven is gereed zodat het initiatief verbreed kan worden naar een grotere groep bedrijven.
 • In 2014 heeft Accell Group zijn belangrijkste toeleveranciers gevraagd de in 2013 vernieuwde Code of Conduct (CoC) opnieuw te ondertekenen. Met de CoC is ook een REACH verklaring meegestuurd ter ondertekening. 
 • In 2014 zijn circa 400 nieuwe artikelen onder de loep genomen op het voldoen aan REACH en volgens het Accell Group toxicologisch protocol getoetst, waarbij ruim 5.200 analyses zijn uitgevoerd. In 9% van de tests gaven de resultaten aanleiding om met de toeleverancier in gesprek te gaan.

 

Resultaten 2015

 

 • In 2015 is als pilot bij 5 toeleveranciers van Accell Group een RSI audit uitgevoerd. De belangrijkste bevindingen uit deze audits waren: slechte administratie van onder andere urenregistratie en vergunningen, overschrijding van de wettelijke werkuren/overuren in bepaalde perioden van het jaar, achterstallig onderhoud van de gebouwen, niet correct opslaan van gevaarlijke stoffen en onvoldoende aandacht voor vluchtwegen en brandpreventie.
 • De komende jaren zullen de belangrijkste toeleveranciers worden ge-audit conform het RSI. De eerste focus is op de belangrijkste 100 toeleveranciers. De ambitie is om zelf 15 audits per jaar uit te voeren. Daarnaast komen via het FFC audit-platform gegevens van een groter aantal andere toeleveranciers beschikbaar.
 • In 2015 zijn circa 350 nieuwe artikelen getoetst op REACH volgens het Accell Group toxicologisch test protocol, waarbij ruim 8000 analyses zijn uitgevoerd. Dit jaar lag het accent op het testen van accessoires en kleding. In 33% van de tests gaven de resultaten aanleiding om met de toeleverancier in gesprek te gaan. Afwijkingen werden met name gevonden in het gebruik van onjuiste brandvertragende middelen, weekmakers en PAH’s, die veel toegepast worden in productieprocessen. Samen met de toeleverancier is gezocht naar alternatieven. Als die niet voorhanden waren, kozen we voor een ander product.