ONZE MEDEWERKERS

De medewerkers van de verschillende ondernemingen van Accell Group zijn een belangrijke stakeholder. Accell Group biedt een open en professionele cultuur met goede scholings- en loopbaanmogelijkheden.

Lees meer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Accell Group open staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en deze meenemen in haar producten en activiteiten. Accell Group produceert een duurzaam product dat bijdraagt aan een gezonde levensstijl en vermindering van CO2 uitstoot. Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsmissie is haar productie zo vriendelijk mogelijk in te richten voor mens en milieu. Accell Group betrekt haar stakeholders bij het opstellen en uitvoeren van het MVO beleid, is transparant over haar werkwijze en rapporteert conform GRI G4 ‘Core’.

 

Accell Group kent een platte organisatiestructuur. De omvang van de dochterbedrijven varieert van een kleine 20 tot ruim 500 medewerkers. Dochterbedrijven dragen een hoge mate van operationele verantwoordelijkheid, primair voor de positie van hun merk(en) in hun respectievelijke markten, waarbij samen met de holding de strategie en het daarmee samenhangende MVO-beleid wordt bepaald en vormgegeven. Het beleid wordt primair vanuit de individuele bedrijven opgepakt met ondersteuning vanuit de holding. Uitgebreide informatie over de doelstellingen en activiteiten is te vinden op de pagina Visie en strategie.

 

Duurzaam product

Accell Group draagt bij aan duurzame mobiliteit door het aanbieden van een duurzaam vervoermiddel, de fiets. Innovatie in duurzame mobiliteit en gezond bewegen is een thema waar Accell Group continu mee bezig is. Zo ontwikkelt zij concepten als de elektrische fiets om langer mobiel te blijven en ondersteunt ze initiatieven die jonge mensen aan het bewegen brengen om overgewicht terug te dringen. Uitgebreide informatie over de doelstellingen en activiteiten is te vinden op de pagina Duurzaam product.

 

Onze medewerkers

Accell Group wil een goede werkgever zijn, die haar medewerkers een veilige, gezonde en uitdagende werkomgeving biedt. Accell Group biedt een open en professionele cultuur en goede scholings- en loopbaanmogelijkheden. Zij heeft extra aandacht voor participatie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en werkt onder andere samen met diverse sociale werkvoorzieningen. Uitgebreide informatie over de doelstellingen en activiteiten is te vinden op de pagina Onze medewerkers.

 

CO2 en energie

Accell Group wil zowel in haar productieactiviteiten als in haar vervoersbewegingen het energiegebruik en de uitstoot van CO2 reduceren. Het energiegebruik binnen de organisatie wordt gemeten conform GRI, dit betekent dat alle energiebronnen die de organisatie binnen de eigen grenzen gebruikt gemeten worden, dus (ingekochte) elektriciteit, aardgas, en eventuele andere brandstoffen. Tevens wordt het verbruik van leaseauto’s en gereden bedrijfskilometers meegenomen in de berekening. Naast het reduceren van het energieverbruik, wordt ook aandacht gegeven aan het reduceren van CO2 ten gevolge van reizen. Eén van de middelen die wordt ingezet is het gebruik van webinars. Uitgebreide informatie over de doelstellingen en activiteiten is te vinden op de pagina CO2 en energie.

 

Materialen en Grondstoffen

Accell Group wil de milieubelasting van de fiets zo laag mogelijk houden en richt zich hierbij op specifieke materialen en onderdelen. Accell is in diverse landen initiator en deelnemer in het opzetten van inzamelsystemen en verantwoorde verwerking van afgedankte accu’s van E-bikes. Accell Group werkt aan reductie van het eigen verpakkingsmateriaal voor fietsen en het vervangen van folies en plastic door materialen op basis van hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast ontwikkelt Accell Group een verpakkingsrichtlijn voor leveranciers om deze te stimuleren dezelfde weg te volgen. Uitgebreide informatie over de doelstellingen en activiteiten is te vinden op de pagina Materialen en Grondstoffen.

 

Afval

Accell Group wil de milieubelasting veroorzaakt door afval omlaag brengen. De afvalstromen worden geregistreerd en zoveel mogelijk gescheiden. Uitgebreide informatie over de doelstellingen en activiteiten is te vinden op de pagina Afval.

 

Ketenverantwoordelijkheid

Accell Group wil als één van de leidende bedrijven in de internationale fietsbranche verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschappelijke belangen van de sector. In samenwerking met een aantal belangrijke spelers wordt onder de vlag van de World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI) het initiatief genomen om de ketenverantwoordelijkheid van de internationale fietsbranche invulling te geven. Daarnaast heeft Accell Group een Code of Conduct voor de toeleveranciers, waarin zij zich committeren aan de naleving van de internationaal geaccepteerde normen voor arbeidsrechten en mensenrechten. Het werken met chemische stoffen en naleving van de Europese wetgeving voor registratie van chemische stoffen (REACH) is onderdeel van het leveranciersbeleid. Uitgebreide informatie over de doelstellingen en activiteiten is te vinden op de pagina Ketenverantwoordelijkheid.

 

Meer informatie over de visie en activiteiten op maatschappelijk verantwoord ondernemen is te lezen in de jaarverslagen: In het hoofdstuk “Maatschappij en Milieu”.